Bez kategorii, pajka

Rodzaje

7W języku potocznym używamy pojęcia nieruchomość niezbyt precyzyjnie. Posługując się nim, mamy na myśli przede wszystkim budynki oraz grunty. Jest to właściwe rozróżnienie, jednak zbyt ogólne. Polskie prawo cywilne i przepisy kodeksu cywilnego wprowadzają o wiele bardziej szczegółowe rozróżnienia. I tak, nieruchomość dzieli się na trzy podstawowe rodzaje. Są to nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe i nieruchomości lokalowe. Te pierwsze określane są także mianem gruntów. Definicja głosi, że są to takie części powierzchni ziemi, które są odrębnym przedmiotem własności. Nieruchomości gruntowe z kolei dzieli się na rolne, nierolnicze i leśne. Z kolei nieruchomości budynkowe są to takie budynki, które są związane z gruntem, na którym stoją, jednak są od niego osobnym przedmiotem własności. Natomiast nieruchomości lokalowe nazywają części budynków, na przykład lokale, które także są odrębnym przedmiotem własności. Oczywiście odrębnym od gruntu, na którym zostały postawione. Ponadto wyróżnia się niekiedy także nieruchomości komercyjne.